نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجندمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه اسفره به مركزيت شهر اسفره0.88214.3


اين ناحيه با كشور قرقيزستان هم مرز بوده و يك مسير تردد مرزی در اين ناحيه وجود دارد.

رودهاي مهم: 

رود اسفره

منطقه حفاظت شده ترت‌گول