نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجندمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه كوه مست‌چاه به مركزيت منطقه مست‌چاه0.8693.6


اين ناحيه با كشور ازبكستان هم مرز بوده و دو مسير تردد مرزی در اين ناحيه وجود دارد.

روستاها و شهرهای مهم: 8