نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجندمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه اسپيتمن به مركزيت منطقه نااو0.36106.5


روستاها و شهرهای مهم: 3