نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجند
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه استروشن به مركزيت شهر استروشن
1.83
202.2


شهر استروشن به دليل وجود آثار تاريخی، و همچنين وجود معماری‌های زياد اسلامی و تاريخی بسيار مشهور می‌باشد.

روستاها و شهرهای مهم:4