نواحی ولايت سغد به مركزيت شهر خجندمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه شهرستان به مركزيت روستای شهرستان1.2431.0


گردنه مشهور شهرستان در اين ناحيه واقع شده است. برای رسيدن از شهر دوشنبه به شهر خجند، بايد از اين گردنه عبور كرد. منطقه حفاظت شده كوساوين نيز در اين ناحيه قرار دارد.