نواحی ولايت سغد به مركزيت شهر خجند
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه پنجكنت به مركزيت شهر پنجكنت
3.67
121.1


مقبره پدر شعر فارسی، ابوعبدالله رودكی سمرقندی در اين ناحيه قرار گرفته است. اين ناحيه همچنين به خاطر وجود منطقه باستانی سَرَزم و منطقه باستانی پنجكنت شهرت جهانی دارد.

رودهای مهم:
رود زرافشان
رود كيش‌توت
رود سی مت
رود پشنگ
رود مگين‌ دريا

گردنه‌های مهم:
گردنه لته بند
گردنه مقبل

روستاها و شهرهای مهم:11