نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه باختر به مركزيت منطقه اسماعيل سامانی0.58196.7


روستاها و شهرهای مهم: 5

شهر قرغان‌تپّه مركز استان ختلان در اين ناحيه قرار دارد.