نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه وخش به مركزيت منطقه وخش0.96139.9


رودهای مهم:
رود وخش چمتل

چشمه‌های مهم:
كلاته شور

روستاها و شهرهای مهم: 3