نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّه
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه ناصر خسرو به مركزيت روستای بخاری
0.81
25.4

اين ناحيه هم مرز كشور ازبكستان بوده و يكی از مرزهای اصلی برای تردد مسافران و وسايل نقليه سبك و سنگين بين كشور تاجيكستان و ازبكستان در اين ناحيه قرار دارد. همچنين خط راه‌ ازبكستان و ايران از اين ناحيه وارد خاك تاجيكستان می‌شود.

روستاها و شهرهای مهم: 3