نواحي استان ختلان  به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه سربند به مركزيت منطقه سربند0.1434.6

روستاها و شهرهای مهم: 2