نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه تيمور ملك به مركزيت منطقه ساوِت1.0154.5


رودهای مهم:
رود قيزل سو
رود تايرسو

روستاها و شهرهای مهم:5