نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستانمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه رشت به مركزيت شهر رشت4.2590.7


رودهای مهم:
رود داراسوساف
رود سرباغ
رود سرخاب
رود غريب
رود دوبورسا
رود كمرآب
رود ياسومن
رود يارژين
رود كارگوش كمر

مناطق حفاظت شده:
منطقه حفاظت شده كمرآب

گردنه‌های مهم:
گردنه دشتی به ارتفاع 3464 متر
گردنه خواجه موسی به ارتفاع 3635 متر
گردنه ياشيل‌كل به ارتفاع 3940 متر

روستاها و شهرهای مهم:17