نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستانمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه جيرقاتال به مركزيت روستای جيرقاتال4.2456.5


رودهای مهم:
رود ماكسو
رود قيرل‌سو
رود پتاوكول
رود تندي‌كول
رود كاك‌سو

گردنه‌های مهم:
گردنه يانگی واوان به ارتفاع 4276 متر

چشمه‌های مهم:
پيتوكول
تمدی كول

يخچال‌های طبيعی:
پخچال طبيعی فارتم‌بيك

روستاها و شهرهای مهم: 13