نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجندمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه قانجی به مركزيت منطقه قانجی1.59126.9

منطقه حفاظت شده لنگرسی در اين ناحيه قرار دارد.

روستاها و شهرهای مهم: 12