نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجندمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه رسول‌اف به مركزيت منطقه پراليتر0.32105.9


روستاها و شهرهای مهم 4