چشمه ایوب در نزدیکی آرامگاه اسماعیل سامانی در بخارا ازبکستان جای دارد و در تور ازبکستان و تاجیکستان نازنیوز بازدید خواهد شد. بر پایهٔ افسانه‌ای، ایوب از این مکان دیدن کرده و با کوبیدن عصای خود به زمین چشمه‌ای به وجود آمده است. آب این چاه هنوز پاک است و شفا بخش شمرده می‌شود. اگر به تاریخ ساخت آرامگاه چشمهٔ ایوب نگاه کنیم، این ساختمان دربرگیرندهٔ ۳ بخش است که در ۳ دورهٔ گوناگون ساخته شده‌ است. گورخانه، بخش نخستِ آرامگاه در سدهٔ دوازدهم در دوران ارسلان‌خان فرمانروای دودمان «قرا‌خانیان» ساخته شده‌ است. بر پایهٔ فرمان «ارسلان‌خان» روی گور، یک آرامگاه باشکوه و زیبا ساخته شده و بالای چاه با ایوان پوشیده شده‌ است. 

بر پایهٔ نوشتهٔ روی دیوار گورخانه، بخش دوم آرامگاه در دوران «امیر تیمور» ساخته شده: «این ساختمان در دوران فرمان‌ فرمایی امیر تیمور کورگانی، سلطان فرارود و خراسان ساخته شده‌است». بخش سوم آرامگاه در سدهٔ شانزدهم در دوران «شیبانیان» ساخته شده‌است. روی هر از یک ساختمان‌ها گنبدهای جداگانه جای دارد. آرامگاه چشمهٔ ایوب در میانهٔ یک گورستان کوچک و باستانی جای دارد و طی سالیان زیان‌های فراوانی دیده است.