ردیف
سال
شرح
مسافرین سفر
تعداد اجرا
تعداد روز
1
1384
اولین سفر گروهی
5
1
14
2
1385
دومین سفر گروهی
8
1
14
3
1386
سومین سفر گروهی
10
1
14
4
1387
چهارمین سفر گروهی
12
1
14
5
1389
پنجمین سفر گروهی
15
1
14
6
1390
ششمین سفر گروهی
11
1
14
7
1391
هفتمین سفر گروهی
14
1
14
8
1392
هشتمین سفر گروهی
15
1
14
9
1393
نهمین سفر گروهی
11
1
14
10
1394
دهمین سفر گروهی
10
1
14
11
1395
یازدهمین سفر گروهی
12
1
14
12
1396
دوازدهمین سفر گروهی
12
1
14
13
1397
سیزدهمین سفر گروهی
8
1
14
14
1401
چهاردهمین سفر گروهی
6
1
14
15
1402
پانزدهمین سفر گروهی
11
1
12
16
1403
شانزدهمین سفر گروهی
0
0