مرموزترین بنای تاریخی بخارا
یکی از مهمترین بناهای بخارا زندان امیر است که با رمز و راز خود مردم را به خود جذب می کند. این یکی از مرموزترین بناهای تاریخی بخارا در قرن هجدهم ساخته شده است. «زندان» در فارسی به معنای «زندان»، «زندان»، «چاه برای بازداشت» است. این زندان در گوشه شمال غربی شهرستان ساخته شده و شامل چندین اتاق، سردخانه و سیاه چال، آجری به قطر حدود 5 متر و عمق 6.5 متر می باشد. این مکان برای نگهداری مجرمان خطرناک استفاده می‌شد. زندان گودالی است که در زیر زمین واقع شده است. زندان امیرگودالی که در عمق 6.5 متری زیر زمین قرار دارد، قطر دایره آن 5 متر است. اگر به سیاه چال بروید، می توانید بفهمید که جنایتکاران در زندان چه احساساتی دارند که احساس خوشایندی نیست.
بخارای قدیم بر اساس قوانین شرعی زندگی می‌کرد و کوچکترین تخلفی ممکن بود منجر به مجازات شود. این را می توان از اسنادی که به دست ما رسیده است فهمید. جنایتکارانی که در زندان بودند یا بدهکار بودند یا ناقض احکام دین. در آن زمان مسئولان خاصی بودند که حضور مردم در نماز را بررسی می کردند. آنها را رئیس می‌گفتند. اگر شهروند برای نماز حاضر نمی‌شد، باید دلیل موجهی برای رئیس ارائه می‌کرد، در غیر این صورت به اشد مجازات محکوم می شد.
پس از سقوط امارت بخارا، در سال 1920، سیاهچال امیر فعالیت خود را برای هدف مورد نظر متوقف کرد. در این مرحله، زندان به موزه ای تبدیل شد که در آن مردم محلی و بازدیدکنندگان گردشگران ازبکستانی نه تنها می توانند به جریانات آن زمان نگاه کنند، بلکه می توانند به عنوان زندانی نیز بروند. بنابراین سفر شما در تور ازبکستان و تاجیکستان پر از ماجراجویی و شگفتی خواهد بود.