بازار زنجان

بازار زنجان

/post-237

ساخت بازار در شهر زنجان به دوره آغا محمدخان قاجار، یعنی سال 1205 هجری قمری بازمی‎گردد  یعنی زمانی‎که با روی کار آمدن ایل قاجار، سبک نسبتاً جدیدی از شیوه معماری هم در ایران رواج یافت. کار ساخت این بازار بزرگ تا سال 1213 هجری قمری در دوره حکومت فتحعلی‎شاه ادامه داشته است. بعدها در سال 1324 هجری قمری  مسجد ، سرا و گرمابه به آن افزوده شد.