جاذبه های گردشگری استان لرستان

پل کشکان

/post-377

دولت عریض و طویلی که هخامنشیان ایجاد کردند -با سه پایتخت شوش، همدان و بابل- راه‌های ارتباطی جدیدی می‌طلبید در نتیجه لرستان از اهمیت زیادی برخوردار شد؛ وجود این راه‌ها و ارتباطات تا زمان ساسانیان ادامه داشت؛ در این دوره یعنی زمان ساسانیان، راهی که اصفهان را به تیسفون متصل می‌کرد باید از شهر شاپورخواست و از رودکشکان می‌گذشت. در نتیجه پلی ساخته شد به نام «پل‌کَشکان» بر روی رود کشکان. بقایای سه پل دیگر کنار این پل که از گذشته‌های دور به جا مانده، نشان از اهمیت این راه‌ و این منطقه دارد.


قلعه فلک الافلاک

/post-272

«فَلَک ‌الافلاک» و « قلعه دوازده برج» و « کاخ اتابکان» از نام­های دژ «شاپورخواست» در خرم آباد است. واژه فلک ‌الافلاک که مترادف آسمان آسمان­ هاست، در دوره قاجار بر روی این دژ نهاده شد.