سروستان

کاخ ساسانی سروستان

/post-288

کاخ ساسانی سروستان که شامل دو چهارتاقی بزرگ است، به عنوان یکی از سایت‎های محور ساسانی فارس در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.