منشور سفر

منشور سفرهای نازنیوز

/the-charter-of-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-trips

ما خود را متعهد به اصول اکوتوریستی می دانیم. اکوتوریسم سفری است مسئولانه به مناطق طبیعی، که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی گردد. ما خود را ملزم به رعایت موارد زیر می‌دانیم و از همسفران خود نیز خواهشمند است تا نهایت کوشش خود را در رعایت این موارد داشته باشند: