ورزشگاه الجنوب

ورزشگاه الجنوب قطر

/post-3

ورزشگاه الجنوب میزبان 40000 هوادار در شهر جنوبی الوکره است. این شهر که  در ابتدا به عنوان یک مرکز غواصی و ماهیگیری مروارید تأسیس شد، یکی از  قدیمی ترین مناطق دائماً مسکونی قطر است.