چگینی

پل کشکان

/post-377

دولت عریض و طویلی که هخامنشیان ایجاد کردند -با سه پایتخت شوش، همدان و بابل- راه‌های ارتباطی جدیدی می‌طلبید در نتیجه لرستان از اهمیت زیادی برخوردار شد؛ وجود این راه‌ها و ارتباطات تا زمان ساسانیان ادامه داشت؛ در این دوره یعنی زمان ساسانیان، راهی که اصفهان را به تیسفون متصل می‌کرد باید از شهر شاپورخواست و از رودکشکان می‌گذشت. در نتیجه پلی ساخته شد به نام «پل‌کَشکان» بر روی رود کشکان. بقایای سه پل دیگر کنار این پل که از گذشته‌های دور به جا مانده، نشان از اهمیت این راه‌ و این منطقه دارد.