استادیوم شهر آموزش

استادیوم شهر آموزش قطر

/post-6

استادیوم شهر آموزش نزدیک به برخی از دانشگاه‌های برجسته قطر است، جایی که  بهترین دانشگاهیان از دانش‌آموزان خود الهام می‌گیرند تا بهترین‌های خود  شوند. هم افزایی در زمینه های فوتبال و یادگیری از طریق تعهد مطلق بازیکن  به مهارت ها و اختراع خلاق می درخشد.