سفر تنهایی

64 نکته برای بهتر سفر کردن

/post-580

همه ما دوست داریم نسخه بهتری از خودمان باشیم. همه ما می‌خواهیم کسی باشیم  که تصور می‌کنیم. البته در صورتی که شرایط مناسب باشد، حتما می‌توانیم  باشیم. چرا که نه. همه دوست داریم، قهرمان داستان خودمان باشیم. دوست داریم  زبان‌های بیشتری یاد بگیریم. می‌خواهیم بیشتر بخوانیم و بیشتر تمرین کنیم.  می‌خواهیم در موقعیت‌های اجتماعی با تجربه‌تر عمل کنیم. می‌خواهیم  مستقل‌تر باشیم و بیشتر سفر کنیم. این خواستن‌ها ادامه و ادامه دارد.