مردمان لو

مردمان لو

/post-698

لو که جولوو یا کاویروندو نیز نامیده می‌شود، مردمی هستند که در میان چندین  قوم بانتو زبان در کشور هموار نزدیک دریاچه ویکتوریا در غرب کنیا و شمال  تانزانیا زندگی می‌کنند. با بیش از چهار میلیون جمعیت، لوها چهارمین گروه  قومی بزرگ در کنیا (حدود یک دهم جمعیت) پس از کیکویوها (که در سالهای  اول  پس از استقلال کنیا با آنها قدرت سیاسی مشترک داشتند) ، لوهیا و کالنجین.