ناحیه استروشن

ناحيه استروشن به مركزيت شهر استروشن

/post-658

شهر استروشن به دليل وجود آثار تاريخی، و همچنين وجود معماری‌های زياد اسلامی و تاريخی بسيار مشهور می‌باشد.