ناحیه تورسن زاده

ناحيه تورسن‌زاده به مركزيت شهر تورسن‌زاده

/post-643

ناحيه تورسن‌زاده به مركزيت شهر تورسن‌زاده. اين ناحيه، در منطقه مرزی با ازبكستان قرار گرفته و يكی از مرزهای اصلی  ورود به تاجيكستان به نام ريگر در اين ناحيه قرار گرفته است. همچنين ورودی  جاده بين‌المللی M-41 به تاجيكستان و پارك طبيعی و تاريخی شيركنت در اين  ناحيه قرار دارد.