ناحیه شهر توس

ناحيه شهر توس به مركزيت منطقه شهرتوس

/post-632

ناحيه شهر توس به مركزيت منطقه شهرتوس. چشمه و استراحت‌گاه معروف چهل‌وچهارچشمه در اين ناحيه قرار گرفته است.