ناحیه شورآباد

ناحيه شورآباد به مركزيت روستای شورآباد

/post-633

ناحيه شورآباد به مركزيت روستای شورآباد. منطقه حفاظت شده دشت دژم در اين ناحيه قرار گرفته است.