ناحیه قانجی

ناحيه قانجی به مركزيت منطقه قانجی

/post-651

منطقه حفاظت شده لنگرسی در اين ناحيه قرار دارد.