ناحیه مومن آباد

ناحيه مؤمن آباد به مركزيت منطقه مؤمن آباد

/post-621

ناحيه مؤمن آباد به مركزيت منطقه مؤمن آباد. منطقه حفاظت شده چهل‌دختران در اين ناحيه قرار دارد.