کبوترخانه

کبوترخانه کمره

/post-458

در منطقه جغرافيايي خاصی از روستاهای كمره، ساختمان های منفرد، بزرگ و  كنگره داری ساخته شده است كه اكثر آنها در ميان زمينهای مزروعي و گندمزارها  و در اطراف رودخانه قرار گرفته اند. بناهای كنگره داری كه نوار سفيدی از  گچ در چهار طرف ديوارها و كنگره های اطراف سقف آنها كشيده شده و دسته های  كوچك و بزرگ كبوتر در حول و حوش آن در پروازند يا روی تيرك های آن نشسته  اند. كشاورزان بدين روش از فضله های اين كبوتران برای تقويت زمينهای  كشاورزی خويش ياری می گيرند.


کبوترخانه ولاشان

/post-429

در گوشه و کنار شهر اصفهان، در اطراف و اکنافش برج‎هایی است که در نظر اول به چشم بیننده شبیه برج مراقبت ویژه یا قلعه به نظر می‎رسند اما این‏ها همان برج‎های کبوترخانه هستند. «لیدی شیل» در کتاب خاطراتش در مورد این برج‎ها می‎نویسد: "اصفهان برای کبوتران در حکم ارض موعود است. برای این کار نیز محل‎های مخصوص به شکل برج‎های مرتفع به رنگ سفید ساخته‎اند که در سراسر ایالت پراکنده است و از آن‎ها بیشتر از هر بنای دیگری مواظبت می‎کنند"


کبوترحانه میبد

/post-219

کبوترخانه ها یا کفترخانه ها، که بدان کبوترخان هم اطلاق می‌شد، جهت جمع‌آوری کود کبوتران و دیگر پرندگان برای مصارف کشاورزی ساخته می ‌شدند. کود کبوتر در گذشته استفاده بسیاری در صنعت دباغی، چرم‌سازی و ساخت باروت داشته است.