در منطقه جغرافيايي خاصی از روستاهای كمره، ساختمان های منفرد، بزرگ و كنگره داری ساخته شده است كه اكثر آنها در ميان زمينهای مزروعي و گندمزارها و در اطراف رودخانه قرار گرفته اند. بناهای كنگره داری كه نوار سفيدی از گچ در چهار طرف ديوارها و كنگره های اطراف سقف آنها كشيده شده و دسته های كوچك و بزرگ كبوتر در حول و حوش آن در پروازند يا روی تيرك های آن نشسته اند. كشاورزان بدين روش از فضله های اين كبوتران برای تقويت زمينهای كشاورزی خويش ياری می گيرند.