ناحیه اسفره

ناحيه اسفره به مركزيت شهر اسفره

/post-653

اين ناحيه با كشور قرقيزستان هم مرز بوده و يك مسير تردد مرزی در اين ناحيه وجود دارد.