ناحیه باختر

ناحيه باختر به مركزيت منطقه اسماعيل سامانی

/post-612

شهر قرغان‌تپّه مركز استان ختلان در اين ناحيه قرار دارد.