غار کَرَفتو غاری است که در شهرستان ديواندره در استان کردستان ایران قرار گرفته‌است. این غار، یک غار آهکی است که در دوران سوم زمین‌شناسی شکل گرفته‌است. غار کرفتو بی شک یکی از جذاب ترین نقاط دیدنی مربوط به ایرانیان باستان است که بخش هایی از آن به صورت دست کند و بدون داشتن ابزار برقی شکل پیدا کرده است. این غار از نوع غارهای آهکی و طبیعی است و به احتمال زیاد در دوران سوم زمین شناسی شکل گرفته است. در گذشته بر اثر سکونت انسان ها در ادوار مختلف، تغییرات و دخل و تصرفاتی در غار ایجاد شده و فضاهایی به صورت اتاق های تو در تو، راهروها و دالان های عبوری و غیره به وجود آمده و از این جهت غار کرفتو در میان غارهای دست کَند از شهرت خاصی برخوردار شده است.

این غار در دل کوه که در چهار طبقه معماری شده از لحاظ بافت ساختمانی بی نظیر است. بـر سر در یکی از اتاق های طبقه ی سوم کتیبه ای یونانی وجود دارد و به همین علت غار را معبد هراکلس (هرکول) می نامند. ارتفاع دهانه ی ورودی غار (دهانه ی ورودی فعلی) از سرِ تپه حدود 20 الی 25 متر بوده که درگذشته راهی نسبتاً سخت و دشوار در کمر کوه و صخره بیرونی داشته است. غار کـرفـتـو در دوران مزوزوئیک زیر آب بـوده و در اواخـر هـمـیـن دوره ارتـفاعات کرفتو از آب بیرون آمده است. در داخل غار هنوز هـم آب وجود دارد و بـرای دیدن بعضی از قسمت های آن باید از قایق های کوچک استفاده کرد. وجود تصاویر و اشکال نقاشی شده ی داخل غار از جمله دیدنی های موجود در این اثر باستانی است.