منطقه حفاظت‌شده به صورت کلی بخشی از زیست‌بوم بوده که کلیه عناصر آن اعم از زنده و غیر زنده شامل جانوران (مهره‌داران)، گیاهان، حشرات و بندپایان، جلبکها و قارچها، باکتری‌ها و تک سلولی‌ها و … و حتی منابع کانی، شکل زمین، مورفولوژی، منابع آبی و کلیه عناصر فیزیکی آن به‌طور کامل و با اهداف خاص در غالب طرح‌های پهنه‌بندی داخلی مناطق در سطوح حفاظتی مختلف مورد حفاظت قرار می‌گیرند.

اهداف حفاظت شامل:

  • حفظ و نگهداری زیست‌بوم جهت نسل‌های حاضر و آینده
  • مطالعات و تحقیقات
  • گردشگری

محدوده‌ای از منابع طبیعی چون جنگل، مرتع و … است که به جهت ضرورت حفظ و تکثیر جانوران و رستنی‌هایش تحت حفاظت قرار دارد؛ و در آن قطع درختان و تخریب محیط و شکار بدون مجوز ممنوع می‌باشد. فایل زیر جدول کامل مناطق حفاظت شده و پارک های ملی کشور پهناور هندوستان می‌باشد.

جدول کامل مناطق حفاظ شده و پارک‌های ملی کشور هندوستان.pdf