نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه واسع به مركزيت منطقه واسع0.77163.9


رودهای مهم:
رود وخش چمتل

چشمه‌های مهم:
پوشيان

درياچه‌ها:
بركه سل‌بور

روستاها و شهرهای مهم: 10