نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجندمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه كانی‌ بادام به مركزيت شهر كانی بادام0.83170.7

جاده بين‌المللی A376 و خط‌راه‌آهن به سمت كشور قرقيزستان از اين ناحيه عبور می‌كند. دو مسير تردد مرزی بين كشور تاجيكستان و قرقيزستان در اين ناحيه قرار دارد

روستاها و شهرهای مهم: 10