نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجندمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه كوه مست‌چاه كوهی به مركزيت منطقه مهران3.7219.5


بيشترين مسير حركت رود بزرگ زرافشان در اين ناحيه می‌باشد.

كوه‌های مهم:
قلّه سمرقند به ارتفاع 4915 متر

يخچال‌های طبيعی:
يخچال طبيعی زرافشان

روستاها و شهرهای مهم: 10