وحدت
وحدت0غفورف
غفورف3750دوشنبه
دوشنبه203560كاني بادام
كاني بادام441654210كولاب
كولاب1845602046240قرغان تپه
قرغان تپه120455995401920نورك
نورك50426704911461660پنجكنت
پنجكنت2812952613604653603310پنج
پنج2265602066271211061964670راغون
راغون804561005212641891103613060سربند
سربند136472116538175171863771222160تورسن زاده
تورسن ز‌اده76412564772591551263172621561720استروشن
استروشن288882681534713653382074743683843240اسفره
اسفره46792448286525475183876545485645041800خاروغ
خاروغ5058805249444086005547855294246165807929720خجند
خجند3061534179544440411280547441457397731078650ياوان
ياوان514145847917388413191941581051143265065813990