نام گردنهارتفاع از سطح دريا فاصله تا دوشنبه
گردنه اكبايتال4655 متر904 كيلومتر
گردنه انزاب3373 متر84 كيلومتر
گردنه قره‌ته1028 متر224 كيلومتر
گردنه قره‌موك2900 متر352 كيلومتر
گردنه كای‌تزك4271 متر650 كيلومتر
گردنه كولما4362 متر1009 كيلومتر
گردنه قوزولارت4280 متر1014 كيلومتر
گردنه ماتچو4010 متر346 كيلومتر
گردنه نيزه‌تش4314 متر836 كيلومتر
گردنه فخرآباد1247 متر32 كيلومتر
گردنه خرگوش4286 متر734 كيلومتر
گردنه چهار مغزك1584 متر42 كيلومتر
گردنه شرشر1447 متر78 كيلومتر
گردنه شهرستان3378 متر198 كيلومتر
گردنه يزگولوم5295 متر***
گردنه اكبی‌ استارگی4473 متر***
گرده خبور آباد3252 متر***
گردنه پياده3847 متر***
گردنه كور گاواد4833 متر***
گردنه كفترمال2887 متر***
گردنه ويشرو  3212 متر***
گردنه متس4432 متر***
گردنه آب‌ خرو 3715 متر***
گردنه شربولاك4270 متر***
گردنه باش‌ كولومبز 4815 متر***
گردنه يانگی داوان4427 متر***
گردنه بيك4662 متر***
گردنه تيزاتوش4314 متر***
گردنه دوزخدارا4285 متر***
گردنه چمن4186 متر***
گردنه سرتوش4536 متر***
گردنه آراميتي4321 متر***
گردنه بودابل4058 متر***
گردنه اوزيل4651 متر***
گردنه اوزبولاك4232 متر***
گردنه اوچ‌بل4225 متر***
گردنه قيزيل آرت4280 متر***
گردنه آدميانا اوك4730 متر***
گردنه مرچنسوی3120 متر***
گردنه خينكك2490 متر***
گردنه توله‌نظر1617 متر***
گردنه خواجه ايزارين1897متر***
گردنه دشتی3464 متر***
گردنه خواجه موسي3635 متر***
گردنه ياشيل‌كل3940 متر***
گردنه خواجه توركك مزار3686 متر***
گردنه ويس ژرف4320 متر***
گردنه كورگاواد 4833 متر***
گردنه لولی خروس3686 متر***
گردنه يانگی واوان4276 متر***
گردنه ميسره******
گردنه ررز******
گردنه لته بند******
گردنه مقبل******
گردنه خبورآباد با ارتفاع 3252 مترگردنه شهرستان با   ارتفاع 3378 متر
گردنه قزل‌آرت -   به ارتفاع 4280 مترگردنه آكبايتال  به ارتفاع 4655 متر
گردنه قزل‌آرتگردنه قزل‌آرت

منبع: دیار تاجیکان/ گردآورنده: جواد عابد خراسانی