14 اکتبر 1924 جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تأسيس یافت.

15 مارس 1925 به ده دوشنبه مقام شهر داده شد.

18 مارس 1925 نخستین شماره روزنامه دولتی "عید تاجیک" نشر یافت.

31 دسامبر 1925 آژانس تلگرافی تاجیکستان "خاور امروز" تأسيس یافت. 

28 آوریل 1929 نخستین قانون اساسی تاجیکستان به تصویب رسید.

10سپتامبر 1929 نخستین قطار به شهر دوشنبه آمد.

16 اکتبر 1929 جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تشکیل یافت.

10 آوریل 1930 بار اول رادیو تاجیکستان به صدا درآمد. 

ماه نوامبر 1931 نخستین موزه در تاجیکستان تأسيس یافت.

ماه سپتامبر 1931 اوّلین مرکز آموزش عالی در تاجیکستان دانشکده آموزگاری به فعّالیّت شروع نمود. 

1 نوامبر 1933 کتابخانه جمهوری با نام فردوسی شروع به فعّالیّت کرد.

سال 1941 آکادمی علوم اتّحاد شوروی در شهر دوشنبه تشکیل شد. 

1 سپتامبر 1948 دانشگاه دولتی تاجیکستان و فرهنگ شروع نمود. 

7 نوامبر 1959 تلویزیون تاجیکستان فعّالیّتش را آغاز کرد. 

22 ژوئن 1990 براي بار اول روز زبان تاجیکی تجلیل گردید. 

9 سپتامبر 1991 اعلامیه استقلالیّت جمهوری تاجیکستان قبول گردید.

24 نوامبر 1991 نخستین انتخابات عمومی خلقی پریزیدنت (رئیس) جمهوری تاجیکستان برقرار گردید.

21 دسامبر 1991 تاجیکستان عضو اتّحادیه دولتی مستقل شد.

2 مارس 1992 تاجیکستان عضو سازمان ملل متحد گردید. 

16 نوامبر 1992 در شهر خجند اجلاس شانزدهم شورای عالی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. 

6 نوامبر 1994 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان و رمزهای دولتی لاتین تاجیکستان تدوين و مورد پذيرش قرار گرفت. 

27 ژوئن 1997 سازش‌نامه صلح و رضایت ملّی بین حکومت و مخالفان به امضاء رسید.

30 سپتامبر 2000 پول جديد و ملّی تاجیکستان، به نام سامانی معرفي شد. 

سال 2009 سال بزرگداشت امام اعظم