مجموعه  امیرچخماق (امیرچقماق) یکی از شاخص ترین مجموعه های تاریخی شهر یزد، تقریباً در وسط بافت قدیمی شهر واقع شده و یکی از نقاط سوق الجیشی و مهم یزد است. این مجموعه ی با ارزش که نقطه ی تلاقی خیابان های اصلی شهر است شامل مسجد، تکیه، بقعه ستی فاطمه، بازارچه ی حاجی قنبر، آب انبار ستی فاطمه، نخل و آب انبار تکیه امیرچخماق می شود. مجموعه ی میرچخماق از آثار قرن نهم هجری است که امیر جلال الدین چخماق از سرداران و امرای شاهرخ تیموری ( 911- 771 ه.ق،1506- 1370 م) هنگامی که به حکومت یزد رسید با همکاری همسر خود ستی فاطمه خاتون برای آبادانی شهر آن را بنیان نهاد.

بانیان در شمال مسجد میدانی ایجاد کردند که هم اکنون پابرجاست و مرکز شهر یزد است.این میدان در عصر صفوی هم به همین نام شهرت داشت. در زمان شاه عباس برخی از این آثار احیاء شدند از جمله چهارسوقی که بر روی کاروانسرا ساخته شده است.

اوایل قرن سیزدهم هجری میدان جلوی مسجد و سردر بازار تبدیل به حسینیه شده  است. البته آنچه مسلم است در آن زمان این مکان نقش حسینیه را نداشته است چراکه ساخت چنین فضاهایی از زمان صفویه به بعد در ایران رواج پیدا کرد. این بنا به دستور میرچخماق ساخته نشد ولی به نام امیرچخماق معروف شده است. بنای اصلی امیرچخماق به دلیل سردر رفیع و جلوخان جالب، گنبدی عظیم و صفه ای زیبا شهرت بسیاری دارد و امروز یکی از مؤلفه های شهر یزد محسوب می شود. این بنا با خشت خام ساخته شده و تزئینات و گچبری های زیبایی دارد.