THE MENESHIKOV PALAC    

کاخ منشیکوف، اوّلین و بزرگترین ملک شخصی پایتخت است که متعلّق به الکساندر دانیلوویچ منشیکوف از نزدیکان پترکبیر می‌باشد. منشیکوف اوّلین استاندار پترزبورگ نیز می‌باشد.
از کاخ فقط ساختمان مرکزی آن حفظ شده است که مشرف به رودخانه نوا می‌باشد. این تنها کاخ سنت پیترزبورگ بود که سفرای کشورهای مختلف در این محل ملاقات می‌شدند. پترکبیر در میهمانی‌های مختلف که در این کاخ برگزار می‌شد، سعی می‌کرد تا آداب و رسوم اروپایی را به شاهزاده‌های جوان که از مسکو به پایتخت مهاجرت می‌کردند، آموزش بدهد. این کاخ هم اکنون یکی از بناهای هرمیتاژ محسوب شده و موزه فرهنگ روسی می‌باشد.تصویری از کاخ منشیکوف در کنار رود نوا در سنت پیترزبورگ