گنبد غفاریه در شمال‌غربی شهر مراغه و در کنار رودخانه‌ی صوفی‌چای قرار گرفته ‌است. از نظر نوع نقشه به طور کلی شبیه به مقبره‌های برجی قدیمی‌ترِ مراغه است و از نظر فرم ساخت و نغول‌های سطوح دیوار بسیار شبیه به گنبد سرخ می‌باشد. آندره گدار یک جفت چوب چوگان را که در تزئینات این بنا دیده می‌شود، نشان خانوادگی امیر شمس‌الدین قره سنقر می‌داند که در زمان ابوسعید حاکم ناحیه‌ی مراغه بوده است.

هرچند امروزه  کتیبه‌های بنا به میزان زیادی آسیب دیده است، با این حال ویلبر ضمن قرائت کتیبه‌های بنا تاریخ آن را مربوط به دوره‌ی ابوسعید بهادر خان می‌داند. ساختار بنا شامل پلان مربع شکلی است که در قسمت شمالی آن سردر مقرنس‌کاری شده‌ای وجود دارد. پلکانی که به سردر منتهی می‌شده امروزه از بین رفته است. بر سطح دیوار داخلی در قسمت جنوبی فرورفتگی محراب قرار دارد. سطح دیوارهای داخلی با گچ پوشیده شده و روی گچ آثار تزئین رنگی موجود می‌باشد.