حدود پنج کيلومتري شرق تبريز در روستاي کرگج از دهستان باسْمَنج برج آجري بلندي وجود دارد که به برج خلعت پوشان معروف  است. اين ساختمان از آثار دوران صفوي مي‌باشد و در دوره‌ی قاجار نيز در اين بنا خلعت اعطائي پادشاهان ايران بر دوش فرمانداران و خدمت‌گزاران محل انداخته مي‌شد. اين برج داراي شانزده پهلو و سه طبقه است.

طبقه اول و دوم سرپوشیده و طبقه سوم بدون سقف است. سر جان مالکُلم مي‌نويسد: «چون وضع حکومت چيره بر ايران چنان است که مي‌بايست در هر امري ملاحظه شئونات سلطنت بشود بسياري از آيين‌ها در ايران از اين سبب رواج يافته است. براي نمونه اگر خلعتي از سوي پادشاه به حکام بلد يا کسي ديگر، حتي شاهزادگان خانواده‌ی پادشاهي فرستاده شود بايد به مسافت چند ميل به پيشواز آن رفته با سپاسگذاري بسيار خلعت را بپوشد آن گونه که هر استان حاکم نشيني جاي ويژ‌ اي در بيرون شهر دارد که آن را خلعت پوشان گويند. خلعت پوشان معمولاً چهار ميل از شهر بيرون است».

آخرین مراسم خلعت پوشان در این بنا در سال ۱۳۳۰ هجری قمری در زمان حکمرانی صمدخان مراغه‌ای انجام گرفته است.