خرقان در جنوب غربی قزوين واقع گرديده و سرزمينی كوهستانی است. در اين منطقه دو آرامگاه از دوره سلجوقی بر جای مانده است. برج اول پلاني هشت ضلعی داشته كه بر هر ضلع آن طرح­های متنوع آجری نقش گرديده است. اين برج دارای گنبدی دوپوش بوده و دو پلكان مارپيچ بدان منتهی مي­گردند. ارتفاع اين آرامگاه در حدود 15 متر و قطر بنا حدود 11 متر مي­‌باشد. بر طبق متن كوفی آن، اين برج در سال  460 هجری.ق ساخته است. برج دوم قريب سی متر از برج اول فاصله داشته و از  نظر شكل تقريباً هم اندازه برج اول است. اين بنا نيز داراي گنبد دوپوش و يك پلكان منتهی به فضای بين دو پوشش است. كتيبه اين برج تاريخ 486 هجري را بر خود دارد. متن كتيبه­‌های دو بنا حاكی از آن است كه معماران آنها از اهالی زنجان و برادر يا پدر و پسر بوده­‌اند. نام معمار برج اول «معمار محمد...  زنجانی» و نام معماری برج دوم «ابوالمعالی محمدبن... زنجانی» مي­باشد. برج­های آرامگاهی خرقان با بيش از 50 طرح آجری جزء شاهكارهای آجركاری معماری ايران به شمار مي­روند.